Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Aktivnosti

Projekt št. 1: Izgradnja kanalizacije v občini Radovljica in občini Žirovnica

V okviru projekta bo izgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Begunje (aglomeracija Zgoša – ID 3785) v skupni dolžini 5.298 m. Kanalizacijsko omrežje bo v celoti gravitacijsko. Zgrajenega bo 1.588 m povezovalnega kanala in 3.710 m kanalizacijskega omrežja v naselju Begunje.

Izgrajeno bo tudi kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Žirovnica (ID 16497). Zgrajenega bo 11.185 m kanalizacijskega omrežja, od česar bo 3.316 m povezovalnega voda, 7.869 m pa bo kanalizacijskega omrežja v naseljih Žirovnica, Moste, Selo in Zabreznica. Povezovalni vod bo odpadne vode iz navedenih naselij odvajal na čistilno napravo Radovljica. Na novo zgrajenem kanalizacijskem vodu bo 399 m tlačnega voda. Kanalizacija je zasnovana tako, da v čim večji meri odvaja odpadne vode gravitacijsko oz. kjer to ni mogoče preko lokalnih črpališč do zbirnih kanalov, od koder se vodijo naprej na CČN v Radovljici. Na kanalizacijskem sistemu bo zgrajeno eno črpališče. Na novo zgrajenem kanalizacijskem vodu bo 263 m tlačnega voda in 10.922 m gravitacijskega voda.  

Projekt št. 2: Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice

V okviru projekta sta predvideni rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave Jesenice. Obstoječa čistilna naprava ima kapaciteto 30.000 PE, kar predvidoma zadošča za nemoteno obratovanje in sprejem odpadnih in delno tudi padavinskih voda. Projekt vključuje novogradnjo biološke stopnje, obnovo grabelj in prilagoditev peskolova novim zahtevam. CČN Jesenice zagotavlja čiščenje odpadne vode za večino območja občine Jesenice pa tudi za del območja občine Kranjska Gora. Poleg rekonstrukcije in nadgradnje centralne čistilne naprave bo zgrajenega tudi 5.983 m kanalizacijskega omrežja, ki bo potekalo skozi naselje Podmežakla (del aglomeracije Jesenice – ID 3556) do CČN Jesenice. Kanalizacija bo večinoma gravitacijska, vključno s povezovalnim kanalom do črpališča. Na predvidenem kanalizacijskem omrežju je načrtovana izgradnja enega črpališča. Zgrajenega bo 5.584 m gravitacijskega in 399 m tlačnega voda.

Projekt št. 3: Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Bohinj

V okviru projekta bomo izgradili centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica s kapaciteto 9.350 PE. Gre za čistilno napravo z biološkim čiščenjem po tehnologiji visokozmogljivega SBR sistema. Poleg CČN Bohinjska Bistrica bo izgrajenega tudi 7.084 m kanalizacijskega omrežja, in sicer:

  • 6.550 m povezovalnega kanala, ki bo potekal iz Ribčevega Laza do CČN Bohinjska Bistrica in na ta način odvedel odpadne vode iz aglomeracij Stara Fužina (ID 3391), Studor v Bohinju (ID 3426), Ukanc (ID 3395) in na katerega bodo neposredno priključeni uporabniki iz aglomeracij Savica (ID 3402), Kamnje (ID 3403) ter delno uporabniki iz naselij Ribčev Laz, Polje in Laški Rovt. V aglomeracijah Stara Fužina, Studor v Bohinju, Ukanc in v delu naselja Ribčev Laz je sekundarna kanalizacija že zgrajena, ni pa povezovalnega voda. Na povezovalnem kanalu so predvidena štiri črpališča in rekonstrukcija enega že obstoječega črpališča v Ribčevem Lazu. Glede na konfiguracijo terena je predvidena gradnja deloma tlačnega kanala s črpališči, deloma pa gradnja gravitacijskega kanala.
  • 534 m kanalizacijskega omrežja v naselju Bohinjska Bistrica, ki sodi v aglomeracijo Bohinjska Bistrica (ID 3414).

Od celotnega 7.084 m kanalizacijskega sistema je 2.926 m tlačnega kanala in 4.158 m gravitacijskega kanala.