Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

Za kanalizacijo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje

Kot ste v zadnjih mesecih prav gotovo opazili, smo v občini Jesenice izvedli že večino aktivnosti pri gradnji kanalizacije Podmežakla, ki jo gradimo v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop. V mesecu decembru lani je bil opravljen tehnični pregled za primarni kanal fekalne kanalizacije. Med pregledom so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, ki jih je bilo treba v določenem roku odpraviti za pridobitev uporabnega dovoljenja, s katerim je zdaj tudi uradno potrjeno, da je bila gradnja izvedena ustrezno in v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Obstoječi bloki, ki so bili priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, so tako že priključeni na nov fekalni kanal, začelo pa se je tudi vlaganje vlog za priključitev in izdajo odločb za plačilo komunalnega prispevka. Tehnični pregled za sekundarne kanale je bil izveden 28. januarja 2015 in na izvedena dela ni bilo nobenih pripomb. Uporabno dovoljenje pričakujemo kmalu.

Ob tej priložnosti bi želeli občane spomniti, da so se vsi, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, pa so za to dani vsi pogoji, dolžni nanjo priključiti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o možnosti priključitve, ki ga bo poslal izvajalec javne gospodarske službe Jeko-in, d.o.o., Jesenice. Uporabniki greznic ali malih čistilnih naprav morajo te očistiti in izključiti iz sistema odvajanja odpadnih vod. Natančen postopek za priključitev je pojasnjen na spletni strani projekta www.zgornja-sava.si, dodatne informacije pa lahko dobite tudi na podjetju Jeko-in, d.o.o., Jesenice ali na njihovi spletni strani www.jeko-in.si.

V okviru projektnih aktivnosti je bilo do sedaj zgrajenih 5.983 metrov kanalizacijskega omrežja, ki poteka skozi naselje Podmežakla do CČN Jesenice in vključuje 5.584 metrov gravitacijskih in 399 metrov tlačnih vodov.

Občanom občine Jesenice bi se radi še enkrat iskreno zahvalili za potrpežljivost in pripravljenost na sodelovanje ter zavedanje, da je izvedeni projekt v skupno dobro vseh nas, predvsem pa naših zanamcev, ki jim tudi s pomočjo tega projekta za seboj puščamo čistejšo naravo.

(Članek je bil objavljen v Jeseniških novicah, februarja 2015)