Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financija Republika Slovenija

REZULTATI PROJEKTA ŠTIRIH OBČIN SO ŽE VIDNI

REZULTATI PROJEKTA ŠTIRIH OBČIN SO ŽE VIDNI

Jesenice, 4. november 2015 – Ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša 15.296.256,22 evra brez DDV, sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU (71 %), Ministrstvo RS za okolje in prostor (13 %) in sodelujoče občine (16 %).

Na današnji skupni novinarski konferenci, ki je potekala na Jesenicah, so župani vseh štirih občin na kratko predstavili rezultate projekta in poudarili, da gre za izjemno pomemben skupen okoljski projekt, kar nedvomno dokazuje to, da se učinki novih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja že odražajo na čistoči reke Save in Bohinjskega jezera, malo manj vidni, čeprav nič manj pomembni pa so boljše varovanje tal in podtalnice ter naravnega okolja nasploh. Župani so izrazili tudi zadovoljstvo s tvornim in uspešnim medsebojnim sodelovanjem tako med občinami kot s posameznimi izvajalci del ter navsezadnje občani.

Celoten projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop je sicer obsegal štiri podprojekte – v občinah Radovljica in Žirovnica sta bili zgrajeni kanalizaciji, v občinah Jesenice in Bohinj pa so poleg kanalizacije rekonstruirali in nadgradili (Jesenice) oz. na novo zgradili centralni čistilni napravi (Bohinj). Dela na terenu so se po posameznih občinah odvijala z različno dinamiko, v vseh pa so tekla v skladu z zastavljenimi terminskimi načrti. Do zaključka projekta je potrebno zaključiti le še nekaj postopkov za pridobitev uporabnih dovoljenje, s čimer bo projekt tudi formalno končan.

Izgradnja kanalizacije v občini Radovljica

V okviru projekta je bilo do konca poletja 2015 zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Begunje v skupni dolžini 5.298 metrov. Od tega je bilo nekaj več kot kilometer in pol povezovalnega kanala. Ob izgradnji primarnega kanalizacijskega kanala je bila dograjena tudi sekundarna kanalizacija in ostali infrastrukturni vodi. Naselje Begunje je zdaj povezano z že zgrajenim kanalizacijskim omrežjem v skupen sistem, zato ni več mogoče, da bi odpadne vode neočiščene prehajale v površinske odvodnike ali v podtalnico.

Izgradnja kanalizacije v občini Žirovnica

V občini Žirovnica so se dela pričela že v maju 2013 in se zaključila jeseni 2015. V okviru projekta izgradnje fekalnega kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica je bilo zgrajenih več kot 13 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja v naseljih Zabreznica, Selo, Žirovnica in Moste, vključno s povezovalnim kanalom ter dvema lokalnima črpališčema. Odpadne vode se bodo odvajale na čistilno napravo v Radovljici.

Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Jesenice

Ob začetku izvajanja del na centralni čistilni napravi Jesenice na Slovenskem Javorniku so izvajalci naleteli na visok nivo podtalnice ter žlindro v obstoječih nasipih. Vse nastale težave so povzročile časovni zamik pri izvajanju del na centralni čistilni napravi, ob podaljšanju roka izvedbe pa so bila vsa dela zaključena ob koncu poletja 2015. Septembra 2015 je bil izveden tehnični pregled s strani Ministrstva za okolje in prostor. V okviru projekta je bila tako rekonstruirana in nadgrajena Centralna čistilna naprava Jesenice, ki vključuje novogradnjo biološke stopnje, obnovo grabelj in prilagoditev peskolova. Centralna čistilna naprava zagotavlja čiščenje odpadne vode za večino območja občine Jesenice in tudi za del občine Kranjske Gore.

Drugi del projekta je obsegal izgradnjo skoraj 6 kilometrov kanalizacijskega omrežja, ki poteka skozi naselje Podmežakla vse do čistilne naprave. Gradnja kanalizacije Podmežakla je bila zaključena v začetku leta 2015.

Izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v občini Bohinj

Nova centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica ima kapaciteto 9.350 PE, deluje pa s tehnologijo visokozmogljivega SBR sistema, ki omogoča biološko čiščenje odpadnih komunalnih voda. Gradbena dela na njej so se zaključila v začetku leta 2015. Poleg čistilne naprave je bilo v občini Bohinj v okviru istega projekta zgrajeno tudi novo kanalizacijsko omrežje, in sicer 6.550 metrov povezovalnega kanala od Ribčevega Laza do Centralne čistilne naprave Bohinjska Bistrica in štiri nova črpališča, rekonstruirano pa je bilo tudi obstoječe. Zgrajenega je bilo še 534 metrov kanalizacijskega omrežja v naselju Bohinjska Bistrica.